Содон шийдэлийг биднээс............. Шилээ бид мэдье, шилж сонгохоо та мэд.